Culture Funding Cuts

[english version below]

Geachte heer Zijlstra,

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Met grote teleurstelling en verontwaardiging hebben wij kennis genomen van de notitie ‘Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid’ waarin Staatssecretaris Zijlstra een pakket aan bezuinigingsmaatregelen introduceert welke naar onze mening onredelijk, onzinnig en buiten iedere proportie zijn. De voorgestelde bezuinigingen zijn zonder precedent in welke overheidssector dan ook. Wij vrezen dat deze maatregelen onherstelbare schade zullen aanrichten aan het internationaal gewaardeerde cultuurklimaat van Nederland.

De Staatssecretaris noemt internationalisering als één van de speerpunten van het nieuwe beleid. Echter de wijze waarop hier invulling aan word gegeven getuigd van kortzichtigheid en een politieke instrumentalisering van cultuur die naïef en ronduit aanstootgevend is. Naïef omdat de voorgestelde maatregelen niet getuigen van een adequaat inzicht in het functioneren van de sector en aanstootgevend omdat er geen rekenschap word gegeven van de feitelijke verworvenheden en sterke internationale positie van de Nederlandse cultuursector. De nadruk op de voorgestelde norm voor eigen inkomsten – waar Manifesta overigens ruimschoots aan zou voldoen – is one liner politiek van de bovenste plank. Als Ambassadeur voor Europese Cultuur namens de Europese Commissie voelen wij ons geroepen om de noodklok te luiden over de keiharde aanpak van de culturele sector in Nederland.

De waarde van cultuur is niet enkel in statistieken uit te drukken. Publiekscijfers en de mate waarin kunstinstellingen eigen inkomsten kunnen genereren geven een slecht beeld van de mate waarin kunst en cultuur bijdragen aan onze maatschappij. Let wel, dit betekent geenszins dat wij de principiële vraag aan de cultuursector om legitimatie door middel van aantoonbare meerwaarde uit de weg willen gaan. Echter indien de sector zelf deze uitdaging serieus aangaat – wat in afgelopen jaren in toenemende mate is gebeurd – dachten wij van de overheid ook te mogen verwachten dat zij deze uitdaging met ons zou aangaan. Het tegengestelde blijkt nu het geval: een kil, technocratisch en feitelijk onjuist beredeneerd beleid. Met lede ogen zien wij aan dat de Staatssecretaris aan de uitdaging voorbij is gegaan om lering te trekken uit ervaringen in internationaal perspectief om nieuwe methoden in te zetten om cultuur subsidies te beargumenteren en legitimeren.

Bij deze willen we de Staatssecretaris en de Tweede Kamer oproepen dit destructieve beleid een halt toe te roepen.

Eveneens willen we bij deze iedereen die het samen met ons niet eens is met het voorgestelde beleid oproepen om van zich te laten horen. De voorgestelde bezuinigingen zij te groot, deze kunnen en mogen niet doorgaan.

Het Manifesta Team

—————-

To State Secretary Zijlstra,

Dear members of the House of Representatives,

With great disappointment and indignation we have read the policy plan ‘Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid’ (More than quality, a new vision on cultural policy) in which State Secretary Zijlstra presents a series of budgets cuts, which in our opinion are unreasonable, unnecessary, and out of proportion. The scale of the proposed budget cuts is without precedent in any public sector in The Netherlands. We fear these measures will inflict long lasting damage to the internationally acclaimed cultural climate of The Netherlands.

In his policy plan the State Secretary mentions international relations as one of the key issues of the new policy. However, the means by which this policy is to be effectuated are naïve and outright offensive. Naïve because the proposed measures do not show a clear and good understanding of how the culture sector works, they are outright offensive because the policy and its argumentation in no way reflects the factual achievement and strong international position of the Dutch culture sector. The emphasis placed on a common norm for generated income – a norm to which Manifesta would easily comply – is a clear form of one liner politics which in no way takes the nuances of a complex sector into account. As Ambassador of European Culture we feel compelled to sound the alarm about the harsh measures announced across the Dutch culture sector.

The value of culture cannot be expresses with statistics alone. Audience figures and the degree to which art institutions are able to generate income give a poor picture of the value of culture for society. Mind you, this does not in any way mean that we would evade the principal question to the cultural sector to find clear arguments for legitimating public funding for culture. However if the culture sector in all seriousness and detail tries to find clear answers to this question – which in our opinion has been happening more and more these last years – we where under the presumption that we might hope to expect a similar attitude by the government. The contrary now seems to be true; the Dutch culture sector is faced with a harsh policy that is based on wrong assumptions and skewed facts. With great regret we have to ascertain that the State Secretary has neglected to take up the challenge to learn from international development in cultural policy and to find new, innovative and just ways to implement public funding for culture.

With this letter we would like to appeal to the State Secretary and to the members of the House of Representatives to stop this destructive policy.

Also, we would appeal to everyone who – like us – does not agree to the proposed policy to make their voices heard. The proposed budget cuts are too severe.

The Manifesta Team

—————-

for more information and opinions on the issue see:
http://www.kunsten92.nl/
http://www.dezaaknu.nl/
http://slashart.nl/

Sign the petition:
http://petities.nl/petitie/bezuinigen-op-cultuur-zonder-alle-feiten-nooit